=?US-ASCII?Q?ABD'nin_Kuzey_Cephesi_Yalan=FDn=FD_Belgesiyle_Kan?= =?US-ASCII?Q?=FDtl=FDyoruz?=

Turkiye2023 invictus a IXIR.COM
Dom 9 Mar 2003 09:59:40 CET  
   
  
  
  
  ABD'N?N YALANINI KANITLIYORUZ 
  
 ! 

ABD'N?N KUZEY CEPHES?NE ?HT?YACI YOKTUR

 

??TE KANITI

(ABD'nin askeri plan?na dair belgeye sayfam?zda ula?abilirsiniz)

KUZEY CEPHES? ?LE AMA? IRAK DE??L T?RK?YE'D?R

T?rkiye, G?nlerdir, ABD'nin Irak'? i?gal etmek i?in Kuzey Cephesine ihtiya? duydu?u ve bu y?zden T?rkiye'de Sabiha G?k?en'den Batman'a kadar her yere konu?lanmas? gerekti?i yalan? ile uyutuluyor. 

Bu yalan, ABD'nin T?rkiye'deki sat?l?k kalemleri ve yorumcular? taraf?ndan ve hatta bizzat kendi D??i?leri Bakan?m?z taraf?ndan , "Kuzey Cephesi a??lmazsa, ABD daha fazla asker kaybeder ve bizi sorumlu tutar" ?eklinde "tarihi" beyanlarla desteklenmeye ?al???l?yor. Bu bask? ile, ?skenderun devletin ilgili kurumlar?n?n g?z? ?n?nde bir ABD k??las?na d?n???yor.

Halbuki ABD'nin seneler ?nce bile K?rfez Sava?? s?ras?nda Ba?dat'a g?neyden ve bat?dan ilerlemek i?in en az ?? gizli plan? oldu?unu ve seneler sonra daha fazla g?? ve teknoloji ile daha zay?f bir Irak'a sald?rmak i?in Kuzey Cephesine ihtiyac? olmad???n? kan?tl?yoruz.

Yazarlar? aras?nda bir ABD'li generalin de bulundu?u "Generallerin Harbi - K?rfez Krizi'nin ??Y?z?" ba?l?kl? kitab?n 438. sayfas?ndaki askeri planlama haritas?, ABD'nin Kuzey Cephesine ihtiyac? olmad???n?n a??k bir g?stergesi.

ABD, ?srail ve ?ngiltere''nin Irak operasyonu ile esas hedefinin petrol de?il, su oldu?unu ve bu su kayna??n?n G?neydo?u'da bulundu?unu T?rkiye 2023 olarak kay?tlara ge?mek istiyoruz.

ABD'nin "B Plan?"'ndan kast? ise, Irak'a g?neyden girmek de?il, T?rkiye'nin G?neydo?usu'nun kontrol?ne dair "B Plan?"'d?r. T?rk Milleti, bu plana uyan?p soka??ndan Meclis'ine kadar "HAYIR" demi?tir. Millet uyanm??t?r; dar?s? ilgili kurumlar?m?z?n ba??na!

T?RK?YE 2023

 
 
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML stato rimosso...
URL: <http://listsrv.nic.it/pipermail/ita-pe/attachments/20030309/d59f12be/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista ita-pe